[Help] mở chuyên mục link cho menu shop

Thảo luận trong 'Modules sản phẩm' đăng bởi anpy.ceo, 21/07/2016 11:27.

 • sochibearlyday

  sochibearlyday sochibearlydayXG sochibearlydayXG

  http://domain.vn/dong-phuc-ao-thun/ao-thun-cong-so.html

  hiện tại link cũ e đi seo như thế này 

  - e làm lại web thì link thế này

  http://domain.vn/ao-thun-cong-so.html

  -----

  các bác hướng dẫn cho làm sao trở lại link cũ đc ko a 

  e đang sử dụng module shop - menu block.catalogsv.tpl

   
 • cũ và mới có gì khác? vẫn chạy bt mà

  còn muốn như cũ vào cấu hình chung : Loại bỏ tên module trên url

  bỏ shops đi, chọn news thay thế

   
  anpy.ceo thích điều này.
 • sochibearlyday

  sochibearlyday sochibearlydayXG sochibearlydayXG

   

  đã làm theo cách này rồi bác ; như vẫn ko hiện chuyên mục chính - mà vào chuyên mục con luôn 

  link mới : http://domain.vn/san-pham/ao-thun-cong-so.html  " không thấy hiện (dong-phuc-ao-thun)" a

  link cụ : http://domain.vn/dong-phuc-ao-thun/ao-thun-cong-so.html

   

   
 • Fortresssnl

  Fortresssnl xzusafmewnazxwpGP zvusafmegmqhc3dGP

  Cái này là muốn hiển thị sub-category và main-category cho link sản phẩm con.

  Phải can thiệp vào hầu như tất cả các file PHP và rất mệt.

  Chưa kể sau này upgrade phiên bản mới thì xác cmn định.

   

  Nên mình khuyên bạn nên tính phương án khác.

   
 • sochibearlyday

  sochibearlyday sochibearlydayXG sochibearlydayXG

   

  dạ phương án khác thế nào bác - giúp với ạ

   
 • OksanaPoeli

  OksanaPoeli OksanaPoeliLO OksanaPoeliLO

  thay thế functions.php :

  <?php
  
  /**
   * @Project NUKEVIET 4.x
   * @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
   * @copyright 2009
   * @License GNU/GPL version 2 or any later version
   * @Createdate 12/31/2009 0:51
   */
  
  if (! defined('NV_SYSTEM')) {
    die('Stop!!!');
  }
  
  define('NV_IS_MOD_SHOPS', true);
  
  require_once NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/global.functions.php';
  require_once NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/site.functions.php';
  
  $array_wishlist_id = array();
  $arr_cat_title = array();
  $catid = 0;
  $parentid = 0;
  $set_viewcat = '';
  //$alias_cat_url = isset($array_op[0]) ? $array_op[0] : '';
  $alias_cat_url = isset($array_op[1]) ? $array_op[1] : $array_op[0];
  $alias_group_url = isset($array_op[1]) ? $array_op[1] : '';
  $groupid = 0;
  
  $array_displays = array(
    '0' => $lang_module['displays_new'],
    '1' => $lang_module['displays_price_asc'],
    '2' => $lang_module['displays_price_desc']
  );
  
  // Categories
  foreach ($global_array_shops_cat as $row) {
    $global_array_shops_cat[$row['catid']]['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $row['alias'];
  
    if ($alias_cat_url == $row['alias']) {
      $catid = $row['catid'];
      $parentid = $row['parentid'];
    }
  }
  
  // Groups
  foreach ($global_array_group as $row) {
    $global_array_group[$row['groupid']]['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=group/' . $row['alias'];
    if ($alias_group_url == $row['alias']) {
      $groupid = $row['groupid'];
    }
  }
  unset($alias_cat_url, $row, $alias_group_url);
  
  $page = 1;
  $per_page = $pro_config['per_page'];
  
  if ($op == 'main') {
    if (empty($catid)) {
      if (preg_match('/^page\-([0-9]+)$/', (isset($array_op[0]) ? $array_op[0] : ''), $m)) {
        $page = ( int )$m[1];
      }
    } else {
      if (sizeof($array_op) == 2 and preg_match('/^([a-z0-9\-]+)$/i', $array_op[1]) and ! preg_match('/^page\-([0-9]+)$/', $array_op[1], $m2)) {
  	    $alias_url = $array_op[1];
  	    $sql = $db->query('SELECT id FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $module_data . '_rows WHERE ' . NV_LANG_DATA . '_alias = ' . $db->quote($alias_url) );
  list($check) = $sql->fetch();
  if(empty($check))
  	{
  		 $op = 'viewcat';
  		 //$array_op = explode('/',$array_op[1]);
  		 //die($array_op[0]);
  		//$array_op[0] = $array_op[1];
  	}
  	else {
  		$op = 'detail';
  		}
            } else {
        $op = 'viewcat';
      }
  
      $parentid = $catid;
      while ($parentid > 0) {
        $array_cat_i = $global_array_shops_cat[$parentid];
        $array_mod_title[] = array(
          'catid' => $parentid,
          'title' => $array_cat_i['title'],
          'link' => $array_cat_i['link']
        );
        $parentid = $array_cat_i['parentid'];
      }
      sort($array_mod_title, SORT_NUMERIC);
    }
  }
  
  // Wishlist
  if (defined('NV_IS_USER') and $pro_config['active_wishlist']) {
    $listid = $db->query('SELECT listid FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $module_data . '_wishlist WHERE user_id = ' . $user_info['userid'] . '')->fetchColumn();
    if ($listid) {
      $array_wishlist_id = explode(',', $listid);
    }
  }
  
  /**
   * GetDataIn()
   *
   * @param mixed $result
   * @param mixed $catid
   * @return
   */
  function GetDataIn($result, $catid)
  {
    global $global_array_shops_cat, $module_name, $module_file, $module_upload, $db, $link, $module_info, $global_config;
  
    $data_content = array();
    $data = array();
    while (list($id, $listcatid, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgalt, $homeimgfile, $homeimgthumb, $product_code, $product_number, $product_price, $money_unit, $discount_id, $showprice, $gift_content, $gift_from, $gift_to, $newday) = $result->fetch(3)) {
      if ($homeimgthumb == 1) {
        //image thumb
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 2) {
        //image file
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 3) {
        //image url
  
        $thumb = $homeimgfile;
      } else {
        //no image
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
      }
  
      $data[] = array(
        'id' => $id,
        'listcatid' => $listcatid,
        'publtime' => $publtime,
        'title' => $title,
        'alias' => $alias,
        'hometext' => $hometext,
        'homeimgalt' => $homeimgalt,
        'homeimgthumb' => $thumb,
        'product_code' => $product_code,
        'product_number' => $product_number,
        'product_price' => $product_price,
        'discount_id' => $discount_id,
        'money_unit' => $money_unit,
        'showprice' => $showprice,
        'newday' => $newday,
        'gift_content'=> $gift_content,
        'gift_from'=> $gift_from,
        'gift_to'=> $gift_to,
        'link_pro' => $link . $global_array_shops_cat[$listcatid]['alias'] . '/' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'],
        'link_order' => $link . 'setcart&amp;id=' . $id
      );
    }
  
    $data_content['id'] = $catid;
    $data_content['title'] = $global_array_shops_cat[$catid]['title'];
    $data_content['image'] = $global_array_shops_cat[$catid]['image'];
    $data_content['data'] = $data;
    $data_content['alias'] = $global_array_shops_cat[$catid]['alias'];
  
    return $data_content;
  }
  
  /**
   * GetDataInGroup()
   *
   * @param mixed $result
   * @param mixed $groupid
   * @return
   */
  function GetDataInGroups($result, $array_g)
  {
    global $global_array_group, $module_name, $module_file, $module_upload, $db, $link, $module_info, $global_array_shops_cat, $global_config;
  
    $data_content = array();
    $data = array();
  
    while (list($id, $listcatid, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgalt, $homeimgfile, $homeimgthumb, $product_code, $product_number, $product_price, $money_unit, $discount_id, $showprice, $gift_content, $newday) = $result->fetch(3)) {
      if ($homeimgthumb == 1) {
        //image thumb
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 2) {
        //image file
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 3) {
        //image url
  
        $thumb = $homeimgfile;
      } else {
        //no image
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
      }
  
      $data[] = array(
        'id' => $id,
        'listcatid' => $listcatid,
        'publtime' => $publtime,
        'title' => $title,
        'alias' => $alias,
        'hometext' => $hometext,
        'homeimgalt' => $homeimgalt,
        'homeimgthumb' => $thumb,
        'product_code' => $product_code,
        'product_number' => $product_number,
        'product_price' => $product_price,
        'discount_id' => $discount_id,
        'money_unit' => $money_unit,
        'showprice' => $showprice,
        'newday' => $newday,
        'gift_content' => $gift_content,
        'link_pro' => $link . $global_array_shops_cat[$listcatid]['alias'] . '/' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'],
        'link_order' => $link . 'setcart&amp;id=' . $id
      );
    }
  
    $data_content['id'] = $array_g[0];
    $data_content['title'] = $global_array_group[$array_g[0]]['title'];
    $data_content['data'] = $data;
    $data_content['alias'] = $global_array_group[$array_g[0]]['alias'];
  
    return $data_content;
  }
  
  /**
   * GetDataInGroup()
   *
   * @param mixed $result
   * @param mixed $groupid
   * @return
   */
  function GetDataInGroup($result, $groupid)
  {
    global $global_array_group, $module_name, $module_file, $module_upload, $db, $link, $module_info, $global_array_shops_cat, $global_config;
  
    $data_content = array();
    $data = array();
  
    while (list($id, $listcatid, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgalt, $homeimgfile, $homeimgthumb, $product_code, $product_number, $product_price, $money_unit, $discount_id, $showprice, $gift_content, $gift_to, $gift_from) = $result->fetch(3)) {
      if ($homeimgthumb == 1) {
        //image thumb
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 2) {
        //image file
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 3) {
        //image url
  
        $thumb = $homeimgfile;
      } else {
        //no image
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
      }
  
      $data[] = array(
        'id' => $id,
        'listcatid' => $listcatid,
        'publtime' => $publtime,
        'title' => $title,
        'alias' => $alias,
        'hometext' => $hometext,
        'homeimgalt' => $homeimgalt,
        'homeimgthumb' => $thumb,
        'product_code' => $product_code,
        'product_number' => $product_number,
        'product_price' => $product_price,
        'discount_id' => $discount_id,
        'money_unit' => $money_unit,
        'showprice' => $showprice,
        'gift_content' => $gift_content,
        'gift_from' => $gift_from,
        'gift_to' => $gift_to,
        'newday' => $global_array_shops_cat[$listcatid]['newday'],
        'link_pro' => $link . $global_array_shops_cat[$listcatid]['alias'] . '/' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'],
        'link_order' => $link . 'setcart&amp;id=' . $id
      );
    }
  
    $data_content['id'] = $groupid;
    $data_content['title'] = $global_array_group[$groupid]['title'];
    $data_content['data'] = $data;
    $data_content['alias'] = $global_array_group[$groupid]['alias'];
    $data_content['description'] = $global_array_group[$groupid]['description'];
    $data_content['image'] = $global_array_group[$groupid]['image'];
  
    return $data_content;
  }
  
  /**
   * SetSessionProView()
   *
   * @param mixed $id
   * @param mixed $title
   * @param mixed $alias
   * @param mixed $addtime
   * @param mixed $link
   * @param mixed $homeimgthumb
   * @return
   */
  function SetSessionProView($id, $title, $alias, $addtime, $link, $homeimgthumb)
  {
    global $module_data;
    if (! isset($_SESSION[$module_data . '_proview'])) {
      $_SESSION[$module_data . '_proview'] = array();
    }
    if (! isset($_SESSION[$module_data . '_proview'][$id])) {
      $_SESSION[$module_data . '_proview'][$id] = array(
        'title' => $title,
        'alias' => $alias,
        'addtime' => $addtime,
        'link' => $link,
        'homeimgthumb' => $homeimgthumb
      );
    }
  }
  
  /**
   * nv_custom_tpl()
   *
   * @param mixed $name_file
   * @param mixed $array_custom
   * @param mixed $array_custom_lang
   * @param mixed $idtemplate
   * @return
   */
  function nv_custom_tpl($name_file, $array_custom, $array_custom_lang, $idtemplate)
  {
    global $module_data, $module_info, $module_name, $module_file, $lang_module, $db_config, $db, $global_config;
  
    $sql = 'SELECT * FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $module_data . '_field';
    $result = $db->query($sql);
    while ($row = $result->fetch()) {
      $row['tab'] = unserialize($row['tab']);
      if (!empty($row['tab'])) {
        foreach ($row['tab'] as $key => $value) {
          if ($key == $idtemplate) {
            $arr[$row['field']] = 1;
          }
        }
      }
    }
  
    $html ='';
    $xtpl = new XTemplate($name_file, NV_ROOTDIR . '/' . NV_ASSETS_DIR . '/' . $module_name . '/files_tpl');
    $xtpl->assign('CUSTOM_LANG', $array_custom_lang);
    $xtpl->assign('CUSTOM_DATA', $array_custom);
    $count = 0;
  
    foreach ($array_custom as $key => $value) {
      if (isset($arr[$key]) and !empty($value)) {
        $xtpl->parse('main.'.$key);
        $count ++;
      }
    }
  
    if ($count > 0) {
      $xtpl->parse('main');
      $html = $xtpl->text('main');
    }
  
    return $html;
  }
  

   

   
 • sochibearlyday

  sochibearlyday sochibearlydayXG sochibearlydayXG

  thay thế functions.php : ( của bác toàn - file hoàn chỉnh)

   

  <?php
  
  /**
   * @Project NUKEVIET 4.x
   * @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
   * @copyright 2009
   * @License GNU/GPL version 2 or any later version
   * @Createdate 12/31/2009 0:51
   */
  
  if (! defined('NV_SYSTEM')) {
    die('Stop!!!');
  }
  
  define('NV_IS_MOD_SHOPS', true);
  
  require_once NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/global.functions.php';
  require_once NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/site.functions.php';
  
  $array_wishlist_id = array();
  $arr_cat_title = array();
  $catid = 0;
  $parentid = 0;
  $set_viewcat = '';
  if(count($array_op) > 1)
  	{
  	$array_page = explode('-', $array_op[1]);
      $ids = intval(end($array_page));
  if($ids>0)
  			{
  				$alias_cat_url = isset($array_op[0]) ? $array_op[0] : '';
  				}
  				else 
  			{
  				$alias_cat_url = isset($array_op[1]) ? $array_op[1] : $array_op[0];
  				//$op = 'viewcat';
  				}	
  				}
  else {
  	$alias_cat_url = isset($array_op[0]) ? $array_op[0] : '';
  	}
  $alias_group_url = isset($array_op[1]) ? $array_op[1] : '';
  $groupid = 0;
  
  $array_displays = array(
    '0' => $lang_module['displays_new'],
    '1' => $lang_module['displays_price_asc'],
    '2' => $lang_module['displays_price_desc']
  );
  
  // Categories
  foreach ($global_array_shops_cat as $row) {
    $global_array_shops_cat[$row['catid']]['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $row['alias'];
  
    if ($alias_cat_url == $row['alias']) {
      $catid = $row['catid'];
      $parentid = $row['parentid'];
    }
  }
  
  // Groups
  foreach ($global_array_group as $row) {
    $global_array_group[$row['groupid']]['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=group/' . $row['alias'];
    if ($alias_group_url == $row['alias']) {
      $groupid = $row['groupid'];
    }
  }
  unset($alias_cat_url, $row, $alias_group_url);
  
  $page = 1;
  $per_page = $pro_config['per_page'];
  
  if ($op == 'main') {
    if (empty($catid)) {
      if (preg_match('/^page\-([0-9]+)$/', (isset($array_op[0]) ? $array_op[0] : ''), $m)) {
        $page = ( int )$m[1];
      }
    } else {
      if (sizeof($array_op) == 2 and preg_match('/^([a-z0-9\-]+)$/i', $array_op[1]) and ! preg_match('/^page\-([0-9]+)$/', $array_op[1], $m2)) {
  			//die($m2);
  		if($ids>0)
  			{
  				//$alias_cat_url = isset($array_op[0]) ? $array_op[0] : '';
  				$op = 'detail';
  				}
  				else 
  			{
  				//$alias_cat_url = isset($array_op[1]) ? $array_op[1] : $array_op[0];
  				$op = 'viewcat';
  				}
        $alias_url = $array_op[1];
      } else {
        $op = 'viewcat';
      }
  
      $parentid = $catid;
      while ($parentid > 0) {
        $array_cat_i = $global_array_shops_cat[$parentid];
        $array_mod_title[] = array(
          'catid' => $parentid,
          'title' => $array_cat_i['title'],
          'link' => $array_cat_i['link']
        );
        $parentid = $array_cat_i['parentid'];
      }
      sort($array_mod_title, SORT_NUMERIC);
    }
  }
  
  // Wishlist
  if (defined('NV_IS_USER') and $pro_config['active_wishlist']) {
    $listid = $db->query('SELECT listid FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $module_data . '_wishlist WHERE user_id = ' . $user_info['userid'] . '')->fetchColumn();
    if ($listid) {
      $array_wishlist_id = explode(',', $listid);
    }
  }
  
  /**
   * GetDataIn()
   *
   * @param mixed $result
   * @param mixed $catid
   * @return
   */
  function GetDataIn($result, $catid)
  {
    global $global_array_shops_cat, $module_name, $module_file, $module_upload, $db, $link, $module_info, $global_config;
  
    $data_content = array();
    $data = array();
    while (list($id, $listcatid, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgalt, $homeimgfile, $homeimgthumb, $product_code, $product_number, $product_price, $money_unit, $discount_id, $showprice, $gift_content, $gift_from, $gift_to, $newday) = $result->fetch(3)) {
      if ($homeimgthumb == 1) {
        //image thumb
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 2) {
        //image file
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 3) {
        //image url
  
        $thumb = $homeimgfile;
      } else {
        //no image
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
      }
  
      $data[] = array(
        'id' => $id,
        'listcatid' => $listcatid,
        'publtime' => $publtime,
        'title' => $title,
        'alias' => $alias,
        'hometext' => $hometext,
        'homeimgalt' => $homeimgalt,
        'homeimgthumb' => $thumb,
        'product_code' => $product_code,
        'product_number' => $product_number,
        'product_price' => $product_price,
        'discount_id' => $discount_id,
        'money_unit' => $money_unit,
        'showprice' => $showprice,
        'newday' => $newday,
        'gift_content'=> $gift_content,
        'gift_from'=> $gift_from,
        'gift_to'=> $gift_to,
        'link_pro' => $link . $global_array_shops_cat[$listcatid]['alias'] . '/' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'],
        'link_order' => $link . 'setcart&amp;id=' . $id
      );
    }
  
    $data_content['id'] = $catid;
    $data_content['title'] = $global_array_shops_cat[$catid]['title'];
    $data_content['image'] = $global_array_shops_cat[$catid]['image'];
    $data_content['data'] = $data;
    $data_content['alias'] = $global_array_shops_cat[$catid]['alias'];
  
    return $data_content;
  }
  
  /**
   * GetDataInGroup()
   *
   * @param mixed $result
   * @param mixed $groupid
   * @return
   */
  function GetDataInGroups($result, $array_g)
  {
    global $global_array_group, $module_name, $module_file, $module_upload, $db, $link, $module_info, $global_array_shops_cat, $global_config;
  
    $data_content = array();
    $data = array();
  
    while (list($id, $listcatid, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgalt, $homeimgfile, $homeimgthumb, $product_code, $product_number, $product_price, $money_unit, $discount_id, $showprice, $gift_content, $newday) = $result->fetch(3)) {
      if ($homeimgthumb == 1) {
        //image thumb
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 2) {
        //image file
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 3) {
        //image url
  
        $thumb = $homeimgfile;
      } else {
        //no image
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
      }
  
      $data[] = array(
        'id' => $id,
        'listcatid' => $listcatid,
        'publtime' => $publtime,
        'title' => $title,
        'alias' => $alias,
        'hometext' => $hometext,
        'homeimgalt' => $homeimgalt,
        'homeimgthumb' => $thumb,
        'product_code' => $product_code,
        'product_number' => $product_number,
        'product_price' => $product_price,
        'discount_id' => $discount_id,
        'money_unit' => $money_unit,
        'showprice' => $showprice,
        'newday' => $newday,
        'gift_content' => $gift_content,
        'link_pro' => $link . $global_array_shops_cat[$listcatid]['alias'] . '/' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'],
        'link_order' => $link . 'setcart&amp;id=' . $id
      );
    }
  
    $data_content['id'] = $array_g[0];
    $data_content['title'] = $global_array_group[$array_g[0]]['title'];
    $data_content['data'] = $data;
    $data_content['alias'] = $global_array_group[$array_g[0]]['alias'];
  
    return $data_content;
  }
  
  /**
   * GetDataInGroup()
   *
   * @param mixed $result
   * @param mixed $groupid
   * @return
   */
  function GetDataInGroup($result, $groupid)
  {
    global $global_array_group, $module_name, $module_file, $module_upload, $db, $link, $module_info, $global_array_shops_cat, $global_config;
  
    $data_content = array();
    $data = array();
  
    while (list($id, $listcatid, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgalt, $homeimgfile, $homeimgthumb, $product_code, $product_number, $product_price, $money_unit, $discount_id, $showprice, $gift_content, $gift_to, $gift_from) = $result->fetch(3)) {
      if ($homeimgthumb == 1) {
        //image thumb
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 2) {
        //image file
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 3) {
        //image url
  
        $thumb = $homeimgfile;
      } else {
        //no image
  
        $thumb = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
      }
  
      $data[] = array(
        'id' => $id,
        'listcatid' => $listcatid,
        'publtime' => $publtime,
        'title' => $title,
        'alias' => $alias,
        'hometext' => $hometext,
        'homeimgalt' => $homeimgalt,
        'homeimgthumb' => $thumb,
        'product_code' => $product_code,
        'product_number' => $product_number,
        'product_price' => $product_price,
        'discount_id' => $discount_id,
        'money_unit' => $money_unit,
        'showprice' => $showprice,
        'gift_content' => $gift_content,
        'gift_from' => $gift_from,
        'gift_to' => $gift_to,
        'newday' => $global_array_shops_cat[$listcatid]['newday'],
        'link_pro' => $link . $global_array_shops_cat[$listcatid]['alias'] . '/' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'],
        'link_order' => $link . 'setcart&amp;id=' . $id
      );
    }
  
    $data_content['id'] = $groupid;
    $data_content['title'] = $global_array_group[$groupid]['title'];
    $data_content['data'] = $data;
    $data_content['alias'] = $global_array_group[$groupid]['alias'];
    $data_content['description'] = $global_array_group[$groupid]['description'];
    $data_content['image'] = $global_array_group[$groupid]['image'];
  
    return $data_content;
  }
  
  /**
   * SetSessionProView()
   *
   * @param mixed $id
   * @param mixed $title
   * @param mixed $alias
   * @param mixed $addtime
   * @param mixed $link
   * @param mixed $homeimgthumb
   * @return
   */
  function SetSessionProView($id, $title, $alias, $addtime, $link, $homeimgthumb)
  {
    global $module_data;
    if (! isset($_SESSION[$module_data . '_proview'])) {
      $_SESSION[$module_data . '_proview'] = array();
    }
    if (! isset($_SESSION[$module_data . '_proview'][$id])) {
      $_SESSION[$module_data . '_proview'][$id] = array(
        'title' => $title,
        'alias' => $alias,
        'addtime' => $addtime,
        'link' => $link,
        'homeimgthumb' => $homeimgthumb
      );
    }
  }
  
  /**
   * nv_custom_tpl()
   *
   * @param mixed $name_file
   * @param mixed $array_custom
   * @param mixed $array_custom_lang
   * @param mixed $idtemplate
   * @return
   */
  function nv_custom_tpl($name_file, $array_custom, $array_custom_lang, $idtemplate)
  {
    global $module_data, $module_info, $module_name, $module_file, $lang_module, $db_config, $db, $global_config;
  
    $sql = 'SELECT * FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $module_data . '_field';
    $result = $db->query($sql);
    while ($row = $result->fetch()) {
      $row['tab'] = unserialize($row['tab']);
      if (!empty($row['tab'])) {
        foreach ($row['tab'] as $key => $value) {
          if ($key == $idtemplate) {
            $arr[$row['field']] = 1;
          }
        }
      }
    }
  
    $html ='';
    $xtpl = new XTemplate($name_file, NV_ROOTDIR . '/' . NV_ASSETS_DIR . '/' . $module_name . '/files_tpl');
    $xtpl->assign('CUSTOM_LANG', $array_custom_lang);
    $xtpl->assign('CUSTOM_DATA', $array_custom);
    $count = 0;
  
    foreach ($array_custom as $key => $value) {
      if (isset($arr[$key]) and !empty($value)) {
        $xtpl->parse('main.'.$key);
        $count ++;
      }
    }
  
    if ($count > 0) {
      $xtpl->parse('main');
      $html = $xtpl->text('main');
    }
  
    return $html;
  }
  

   

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây